Argraffwyr Arfon yn cau ar ol 40 mlynedd o wasanaeth.

Bu hi’n ddiwrnod trist ar yr 31ain o Fawrth pan gaewyd drysau Argraffwyr Arfon am y tro olaf.

Wedi ei leoli yn stad ddiwydiannol ym Mhenygroes ger Caernarfon bu’r busnes argraffu yn ffynnu am ddegawdau’n argraffu amrywiaeth o bethau o gardiau busnes a thaflennu cynebryngau i gylchgronau a phapurau newydd lleol.

Dywed Vivian Williams, 49, perchennog y cwmni:

“Y prif reswm am gau oedd y twf diweddar mewn gwefannau printio sy’n cynnig argraffu am brisiau isel.”

Prif waith yr argraffdy bu taflenni cynebryngau, rhaglenni i Eisteddfodau lleol a’r papur bro Y Lleu. Ond, dros y degawdau fe ymestynnodd yr argraffdy i sawl cangen arall gan gynnwys argraffu papurau bro eraill megis Yr Wylan, Y Gadlas a’r Angor, cylchgronau megis Llafar Bro a’r Nomad.

Am dro fe ddarparwyd gwasanaeth i fudiadau megis Cymdeithas yr Iaith a Phrifysgol Bangor. Ynghyd a’r cylchgrawn dyddiol Spring Harvest i Wersyll Butlins am bythefnos pob flwyddyn fe lwyddwyd yr argraffdy i ffynnu am lawer o flynyddoedd.

Un o brif berthnasoedd y cwmni bu gyda’r papur bro i ardal Dyffryn Nantlle, Y Lleu. Bu’r papur bro’r peth cyntaf i’r cwmni argraffu nôl yn y saithdegau ac fe argraffwyd pob copi o’r papur misol nes diwrnod olaf Argraffwyr Arfon. Ond, roedd perthynas cyn perchennog Argraffwyr Arfon, Bleddyn Jones yn ymestyn llawer ymhellach na’i ddyddiau o argraffu wrth iddo fod yn gadeirydd pwyllgor y papur bro cyn iddo brynu’r argraffdy yn y saithdegau.

 

This slideshow requires JavaScript.

Llawer o Hanes

Mae’r adeilad yn ennyn hanes diddorol ac wedi newid dwylo ambell dro dros y blynyddoedd. Yn wreiddiol adeiladwyd fel cantîn i’r ffactri Kruger sydd gyferbyn a’r adeilad. Yn y saithdegau cynnar sefydlwyd Gwasg y Tir gan Dafydd Meirion a Dafydd Owen ac ychydig ar ôl hynny bu’r wasg yn eiddo i Glyn Tomos o dan yr enw Wasg Deulyn.

Gwerthwr olew yn gweithio’n Ynys Môn bu Bleddyn Jones, y perchennog blaenorol cyn Vivian Williams, pan ddigwyddodd glywed yn nhafarn Y Goat yn Llanwnda un noson fod Glyn Tomos yn bwriadu gwerthu’r wasg.

Penderfynodd ef a’i ddau ffrind Eirug Wyn ac Elfyn Llwyd cymryd ymlaen y fenter a phrynu’r wasg yn y saithdegau. Mi drodd o werthwr olew i argraffydd dros nos. Ail enwodd Bleddyn Jones yr adeilad yn Argraffdy Arfon a derbyniwyd sawl mlynedd o lwyddiant cyn ei ymddeoliad. Er iddo fod yn ddibrofiad ynghynt yn y maes mi ffynnodd a’i sgiliau gwneud cysylltiadau a denu busnes.

Pan benderfynodd Bleddyn Jones i gymryd cam yn ôl yn 1999 mi ddoth Vivian Williams, a bu’n gweithio yn yr argraffdy ers 1984 yn berchennog. Wrth y llyw fe newidiodd Vivian enw’r cwmni o Argraffdy Arfon i Argraffwyr Arfon a chau’r un hanner o’r adeilad a bu’n cwmni sain gan ddewis canolbwyntio’n gyfan gwbl ar y busnes argraffu.

 

Cyfeiriad Newydd

“Mae llawer wedi newid yn y busnes dros amser ond rydw i wedi mwynhau pob eiliad. Dwi’n edrych ymlaen at weld be ddaw nesaf.” dywed Vivian.

Gan fynd yn ôl i wreiddiau’r adeilad mae Vivian Williams wedi penderfynu ail-enwi’r adeilad yn dilyn cau’r argraffdy i Yr Hen Gantîn, gan dynnu teyrnged i ddefnydd cyntaf yr adeilad fel cantîn i’r ffactri Kruger gyferbyn. Nid yw’n bwriadu gwerthu’r adeilad ond yn hytrach ei ddatblygu i fod yn weithdy personol i’w hun.

Sioned Young

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s